Choď na obsah Choď na menu
 


Spôsoby darovania krvi.

Bežné darovanie krvi.

Celá krv
Váha
Štandardné množstvo krvi sa nesmie odoberať od osôb s telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg.
Intervaly medzi odbermi
Prípustná bežná prax v niektorých Európskych krajinách umožňuje až 6 štandardných odberov u mužov a 4 štandardné odbery u žien v jednom roku. Minimálny interval medzi dvoma štandardnými odbermi sú 2 mesiace. Neodporúča sa tento počet odberov za žiadnych okolností prekračovať a zariadenie transfúznej služby by uvedený počet odberov malo prijať po dôkladnom uvážení podľa stravovacích návykov obyvateľov a s vedomím, že môže byť potrebná mimoriadna starostlivosť, okrem pravidelného vyšetrenia hemoglobínu alebo hematokritu aj monitorovanie za účelom odhalenia poklesu zásob železa u darcu. Ďalej sa dporúča, aby register aktívnych darcov bol primerane veľký, aby sa pravidelne neprekročili štyri odbery u mužov a tri odbery u žien za jeden rok, čím sa predíde požiadavke na špeciálnu starostlivosť o darcov a umožní sa pružne reagovať na naliehavé situácie v prípade zvýšených nárokov na krv.
Množstvo
Štandardný odber je odber celej krvi je 450 ml± 10%, bez započítania antikoagulačného roztoku. Praktiky na niektorých pracoviskách v Európe dovoľujú odobrať 500 ml + 10% ako štandardnú dávku. Pri jednom odbere celej krvi sa nesmie darcovi odobrať viac ako 13% zo stanoveného cirkulujúceho objemu krvi. Ojem krvi sa stanovuje na základe pohlavia, výšky a hmotnosti darcu.

Laboratórne vyšetrenia
Hemoglobín : má sa vyšetriť pri každom darovaní , môže sa nahradiť vyšetrením hematokritu (Htk). Minimálne hodnoty pred darovaním
- ženy : Hb 125 g/l (7,8 mmol/l), Htk 0,38
- muži : Hb 135 g/l (8,4 mmol/l), Htk 0,40

O darovaní pri nižších hodnotách môže rozhodnúť lekár, alebo môžu byť stanovené národnou autoritou na základe špecifických noriem pre danú populáciu.
Abnormálne nízke a vysoké hodnoty je potrebné podrobiť ďal­šiemu vyšetreniu, rovnako ako pokles Hb o viac ako 20 g/l me­dzi dvoma za sebou nasledujúcimi odbermi.

 

Poznámka: Pre našu krajinu je stanovený u mužov 4 krat do roka minimálna doba medzi odbermi 3 mesiace. U žien 3 krát do roka minimálna doba medzi dvoma odbermi 4 mesiace.

 

Aferéza
Za vyšetrenie a starostlivosť o darcov na aferézu má byť zodpovedný lekár vyškolený v týchto technikách. Okrem výnimočných okolností (o ktorých rozhoduje príslušný lekár) majú darcovia pre aferézy spĺňať kritériá pre bežné odbery celej krvi. Navyše sa majú sledovať nasledovné kritériá:
Mimoriadna pozornosť sa má venovať nasledovným stavom:
- abnormálne krvácavé príhody
- stav naznačujúci retenciu tekutín (najmä pri užívaní steroidov a/alebo plazmaexpanderov)
- užívanie liekov, ktoré obsahujú kyselinu acetylosalicylovú počas piatich dní pred trombocytaferézou
- príznaky žalúdočných obtiaží v anamnéze ( pokiaľ sa majú podať steroidy)
- nežiadúce reakcie pri predchádzajúcich odberoch.
- pri prítomnosti kosáčikovitého znaku krviniek sa darca vyraďuje

Plazmaferéza
(Vnašej krajine odber plazmy okrem výnimočných situáci sa nevykonáva)


Frekvencia darovania a maximálne množstvo odobratej plazmy
Darcovia by sa nemali podrobiť plazmaferéze častejšie ako raz za dva týždne. Vo výnimočných prípadoch a po posúdení príslušným lekárom môže byť táto frekvencia zmenená, ale je potrebné dodržať nasledovné kritériá:
- od jedného darcu sa neodoberá viac ako 15 litrov plazmy za rok
- od jedného darcu sa neodoberá viac ako 1 liter plazmy za týždeň
- pokiaľ sa nenahrádza počas plazmaferézy odoberaný objem, neodoberá sa pri jednej plazmaferéze od jedného darcu viac ako 600 ml čistého objemu plazmy. Čistý objem plazmy vypočítame odčítaním množstva antikoagulantu od aktuálneho množstva plazmy, alebo môžeme rátať 650 ml plazmy spolu s antikoagulantom. Pokiaľ objem plazmy odobratej pri jednom odbere prekročí štandardných 650 ml (spolu s antikoagulačným roztokom) poskytne sa vhodná forma náhrady tekutín
V prípade, že ide o kombinovaný odber plazmy, erytrocytov a/alebo trombocytov počas jednej procedúry, celkový objem čistej plazmy, erytrocytov a červených krviniek nesmie presiahnuť 600ml. Pokiaľ objem odobratý od darcu pri jednom odbere prekročí štandardných 600 ml poskytne sa vhodná norma náhrady tekutín
Celkové množstvo odobratých erytrocytov nesmie prevýšiť teoretické množstvo erytrocytov, ktoré zníži hemoglobín darcu pod 110g/l (6,8 mmol/l)
Interval medzi plazmaferézou, alebo trombocytaferézou a odberom celej krvi, alebo odberom jednej jednotky erytrocytov aferézou (bez ohľadu na to, či je, alebo nie je kombinovaná s plazmaferézou a/alebo trombocytaferézou) je najmenej 48 hodín
Interval medzi odberom celej krvi, odberom erytrocytov aferézou, alebo aferézou, pri ktorej nedošlo k návratu erytrocytov a následnou aferézou (pri ktorej sa ale neodoberajú erytrocyty) je najmenej jeden mesiac . Interval medzi dvoma erytrocytaferézami má byť taký interval, ako medzi dvoma darovaniami celej krvi.
Interval medzi darovaním celej krvi a darovaním 2 jednotiek erytrocytov aferézou má byť minimálne 3 mesiace. Interval medzi darovaním 2 jednotiek erytrocytov z aferézy a darovaním celej krvi má byť minimálne 6 mesiacov. Celkové straty erytrocytov u darcu za rok nemajú byť väčšie, ako sú akceptovateľné straty pri darovaní celej krvi.
Na odber 2 autológnych jednotiek erytrocytov získaných aferézou môže byť akceptovaný kratší interval, ale po posúdení zodpovedným lekárom.

Doplňujúce požiadavky u darcov podstupujúcich plazmaferézu
- teplota ( pokiaľ je požadovaná)
- vyšetrenie bielkovín spočívajúce v stanovaní celkového obsahu bielkovín séra a/alebo ELFO a/alebo obsahu jednotlivých bielkovín, najmä albumínu a IgG. Hladina celkovej bielkoviny nemá byť nižšia ako 60 g/l. Vyšetrenie sa má robiť vo vhodnom intervale, najmenej však 1x ročne. Navyše sa u darcov plazmy pri odberoch plazmaferézou v sérii sleduje vo vhodných intervaloch, najmenej však 1x ročne:
- hodnota celkovej bielkoviny v sére a/alebo ELFO a/alebo obsah jednotlivých bielkovín, najmä albumín a IgG, výsledky zhodnotí lekár
- zvláštna pozornosť sa má venovať akémukoľvek významnému poklesu týchto hodnôt aj keby ešte boli v rámci normálnych laboratórnych hodnôt.

Doplňujúce požiadavky u darcov podstupujúcich cytaferézu
- pred trombocytaferézou sa vyšetruje počet trombocytov. Rutinná trombocytaferéza sa nemá robiť u osôb, ktorých počet trombocytov je menej ako 150 x 10 9/L.
- pre rutinné získavanie trombocytov aferézou sa darca nemá podrobiť aferéze častejšie ako jedenkrát za dva týždne. V prípade špecifickej HLA/HPA cytaferézy interval môže byť redukovaný podľa uváženia lekára.

Požiadavky pre odber 1 jednotky erytrocytov aferézou (samostatne, alebo kombinovane s plazmou a/alebo doštičkami)
- Hb alebo Htk by mal byť vyšetrený pred darovaním a mal by vyhovovať podmienkam daným pre darovanie celej krvi
- Celkový zozbieraný objem erytrocytovej jednotky by mal byť odčítaný od celkového objemu plazmy, ktorý sa môže zozbierať v kombinovaných procedúrach s doštičkami alebo/a plazmou. Rovnaké reštrikcie sa vyžadujú pre plazmový, alebo doštičkový podiel procedúry tak, ako pre procedúry bez erytrocytov.

Požiadavky pre odber 2 jednotiek erytrocytov aferézou
- Darca by mal mať odhadom celkový objem krvi väčší ako 5l ( vo všeobecnosti sa vyžadujú osoby s váhou nad 70 kg)
- Hb by mal byť vyšetrený pred darovaním a minimálna hodnota by mala byť viac ako 140g/l alebo 8,7 mmol/l (minimálny Htk viac ako 0,42).Pre bezpečnosť darcu hodnota hemoglobínu po darovaní by nemala klesnúť pod 110g/l alebo 6,8 mmol/l.
- Pre autológnu aferézu 2 jednotiek erytrocytov môže byť nižší Hb akceptovaný po rozhodnutí zodpovedného lekára.

Darcovia erytrocytov pre antiD imunizáciu (Takýto odber sa v našej krajine nevykonáva.
)
Táto časť nezahŕňa programy špecifickej imunizácie, ale darovanie erytrocytov na tieto účely by malo spĺňať minimálne tieto kritériá.
Markery infekcií, ktoré majú byť vyšetrené zahŕňajú: HBsAg, protilátky proti HIV ½, HCV, HTLV I/II, a HBc. NAT test pre provírusovú HIV-DNA v leukocytoch pre HCV-RNA v plazme a pre HBV-DNA v plazme.
Fenotypizácia erytrocytov by mala byť vykonaná najmenej 2x.
Erytrocyty pre imunizáciu by mali byť uskladnené najmenej 6 mesiacov. Po 6 mesiacoch by mali byť u všetkých darcov v novej vzorke stanovené vyššie uvedené infekčné markery a až po ich negativite môžu byť skladované erytrocyty uvoľnené na imunizáciu. Aj keď po čase môžu nastať zmeny v selekcii darcov a v testovaní infekčných markerov pri pravidelnom darcovstve celej krvi, imunizačný program má:
a) udržiavať zadržané vzorky z každého odberu erytrocytov tak aby boli vhodné pre testovanie v budúcnosti
b) prehodnotiť predchádzajúce darovania tým, že sa vykoná aktuálny skríning a testy u darcu pokiaľ je to možné, alebo sa testujú zadržané vzorky a to v prípade, že aktuálny skríning a testovanie darcu je nemožné, alebo nedostatočné na to, aby sa vylúčilo predchádzajúce riziko.
c) Nebrať do úvahy aktuálne štandardy u predchádzajúcich odberov erytrocytov len po zvážení rizika pre imunizovaných darcov a ultimátnych príjemcov plazmy.
 

 

D. Dezignované a priame darovanie
Dezignované darovanie ( označené darovanie )
Dezignované darovanie je to, ktoré je určené pre menovaného pacienta na základe zdravotných indikácií. Toto darovanie môže zahrnúť aj členov rodiny, ale klinický benefit pre pacienta je významnejší oproti riziku - podľa lekára. Okolnosti za akých k tomu môže dôjsť sú:

1.    pre pacientov s ojedinelou krvnou skupinou, keď kompatibilné anonymné darovanie nie je k dispozícii

2.    v prípade, že transfúzia od špecifického darcu je indikovaná pre imunomoduláciu a imunoterapiu, napr. pri príprave na transplantáciu obličky, alebo transfúzia lymfocytov za účelom graft-versus-leukémia efektu.

3.    v niektorých prípadoch aloimúnnej novorodeneckej trombocytopénie, napr. keď HPA typované doštičky nie sú dostupné a IVIG terapia je nepostačujúca.

Transfúzna prax podávania rodičovskej krvi deťom nie je bez rizika. Matka môže mať protilátky proti antigénom, ktoré sú prítomné na erytrocytoch, trombocytoch, alebo leukocytoch dieťaťa. Preto nie je vhodné podávať matkinu plazmu. Otec by tiež nemal slúžiť ako darca buniek pre dieťa, pretože materské protilátky proti antigénom zdedeným od otca môžu byť prenesené cez placentu do krvi dieťaťa. Taktiež vzhľadom na parciálnu histokompatibilitu, transfúzia buniek od rodičov, alebo príbuzných so sebou nesie riziko GVHD, aj u imunokompetentných. Krížové darovanie (transfúzia pacientovi) môže byť povolená za okolností, keď sú splnené kritériá pre alogénne darovanie.

Priame darovanie
Priame darovanie je také, keď ide o darovanie pre menovaného pacienta, kde požiadavka na darovanie vyšla od pacienta, príbuzných a priateľov. Verejnosť si stále myslí, že priame darovanie je bezpečnejšie ako anonymné, dobrovoľné, bezpríspevkové darovanie. V skutočnosti je výskyt infekčných markerov vo všeobecnosti vyšší medzi priamymi darcami. Priame darcovstvo sa nepovažuje za dobrú praktiku a malo by byť obmedzované.

 

Darovanie pre cieľovú skupinu

Darca si ešte môže vybrať cieľovú skupinu, ktorej daruje svoju krv, napr. pre onkologickych pacietov, pre deti a pod.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Get Baby foot in 3 days

(Jamesmiz, 6. 1. 2019 23:12)

My feet are heavily callused from dance in the past. Not in bad shape or ugly really, but I decided to try Satiny Foot Peel Mask. I was skeptical at first until I researched this online. I gave it a try and the hardest part honestly was sitting still with the little plastic sock things on, not moving for a while. I expected my feet to peel on the 4th or 5th day after the initial use, however they started peeling at the beginning of day 3 during yoga class (I know gross, sorry). First it was my toes then the rest of my feet and this went on for a little over a week since I didn't really pick at them. It works- my feet were soft and newer looking. I wish I did take pictures to show process, but forgot. I will buy again in the future when I want to exfoliate.

This is the link For the Product I Bought From Amazon.
https://www.amazon.com/BABYFEET-FOOTPEEL-EXFOLIATEFOOT-BABYFOOTMASK-EXFOLIATINGPEELMASK/dp/B07C33S4Y2

prescription drugs without prior prescription pl

(canadian online pharmacies Vug, 25. 12. 2018 18:16)

canada online pharmacy
prescription drugs canada

fapmydick

(NickP_Impag, 20. 12. 2018 10:51)


The quantum matrix is calling to you via supercharged electrons. Can you hear it? If you have never experienced this evolution on a cosmic scale, it can be difficult to self-actualize. Prophet, look within and beckon yourself.
https://fapmydick.com/to/pinflix/

Hello

(StevenTEw, 1. 11. 2018 12:59)

Hello

dong quai kopa

(nseo-sw.men, 21. 10. 2018 0:34)


Hi, I read your blogs on a regular basis. Your writing style is awesome, keep up the good work!
dong quai kopa nseo-sw.men/interesting-for-women/04897-dong-quai-koepa.html

sissies.webcam | 502: Bad gateway

(CalvinMycle, 24. 9. 2018 14:47)

sissies.webcam | 502: Bad gateway https://sissies.webcam - Click here!..

Test, just a test

(masshal, 18. 9. 2018 9:32)

Hello. And Bye.

Test, just a test

(feran, 8. 9. 2018 11:07)

Hello. And Bye.

Test, just a test

(vennnile, 8. 9. 2018 10:25)

Hello. And Bye.

Test, just a test

(xerinah, 20. 8. 2018 20:31)

Hello. And Bye.

Outrageous Blood Pressure - Jingoistic Sentiment

(AAugmedveime, 23. 7. 2018 23:52)

Poids est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre determination bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/depuis-quand-existe-le-cialis/

рыкерыфкряап

(Ольга Наумова, 8. 6. 2018 0:22)

Спасибо! Интересно очень ))

Hello

(Robertgycle, 7. 5. 2018 1:58)

Elon Musk was right: artifitial intelligence will make new WAR. The "XEvil" was released!

(MashaSed, 13. 12. 2017 15:53)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break any antibot protection.
Captcha Bypass Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

XEvil breaks CAPTCHA of Google, Facebook, Yandex, VKontakte, and 8400 others!

(MashaSed, 10. 12. 2017 22:38)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-botnet protection.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

XEvil 4.0 is decoding 99% types of captchas

(Juliezvew, 27. 11. 2017 20:27)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-botnet protection.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com and over 8.4 million other types!
You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Test, just a testTest, just a test

(FrelaannetrY, 4. 5. 2017 6:59)